Taotlusi restaureerimistoetuste saamiseks ootab linnavalitsus hiljemalt 1. 
märtsiks 2013. Toetusi jagatakse juba 12. aastat. 

Restaureerimistoetust antakse miljööväärtusega hoonestusaladel asuvate või 
miljööväärtusega üksikobjektidena kaitse all olevate enne 1944. aastat 
ehitatud ehitiste arhitektuursete originaaldetailide (aknad, välisuksed, 
luugid, fassaadikaunistused, varikatused, verandad, rõdud, katusetornid, 
erkerid jms) restaureerimiseks ja taastamiseks.

Restaureerimistoetuse eesmärk on aidata kaasa autentse miljöö säilimisele 
ja taastamisele ajaloolises linnaruumis ning rakendada säästva arengu 
põhimõtteid. Arhitektuursete detailide (nagu akende ja uste) puhul on 
oluline nende algupärasus, ühtsus ning sobivus hoone arhitektuuriga. Vanu 
hooneid restaureerides loovad linnaelanikud endale meeldiva elukeskkonna 
ning aitavad säilitada ajaloolisi linnaosi tulevastele põlvedele.

Toetuse suuruse määrab esitatud taotluste arv ja toetuseks linnavalitsuse 
poolt ette nähtud vahendite suurus. Töö peab üldjuhul saama valmis 
käesoleva aasta sügisel. Toetused makstakse välja samal kalendriaastal 
pärast lõpparuande kinnitamist.

Restaureerimistoetuste projekti raames on 11 aasta jooksul kokku toetatud 
270 objekti, kogusummas 406 015 eurot (6 352 754 krooni).

Restaureerimistoetuse taotlemiseks tuleb esitada avaldus linnavalitsuse 
kultuuriväärtuste teenistusele (Küüni 5, 3. korrus, tuba 320, 
vastuvõtuajad E 15-18 ja K 8-10, telefon 7361317) hiljemalt 1. märtsiks 
2013. Avalduse vorm on olemas nii Tartu linna kodulehel kui ka 
arhitektuuri ja ehituse osakonnas. Avaldusele tuleb lisada vähemalt kaks 
hinnapakkumist ja fotod teostatavate restaureerimistööde kohta. Taastamis- 
või asendustööde puhul tuleb avaldusele lisada ka detailide tööjoonised. 
Kogu infoga saab tutvuda veebilehel http://www.tartu.ee/aeo 
asjaajamisjuhiste rubriigis.

Lisainfo: kultuuriväärtuste teenistuse vanemspetsialist Ave Elken, tel 
7361 317, Ave.Elken@raad.tartu.ee