TARTU PIIRKOND
Esileht *
Koolitused
Muu tegevus
Pildid
Kasulikku
Meist
Tartu SRIK
MTÜ Säästva Renoveerimise Infokeskuse Tartu Ühendus (SRIK Tartu) moodustati renoveerimisteemast huvitatute algatusgrupi poolt 2004. aasta septembris.

SRIK Tartu missioon on aidata kaasa arhitektuuri-, kultuuri- ning miljööväärtuslike hoonete ning piirkondade kaitsele, säilitamisele ja säästvale renoveerimisele Tartu ja Lõuna-Eesti regioonis.

Siiani on peamised tegevused olnud seotud säästva renoveerimise alase koolitus- ja teavitustegevusega. SRIK Tartu Ühenduse tegevuse rahastamine toimub projektipõhiselt.

Aleksandri Maja

Säästva Renoveerimise Infokeskuse Tartu Ühendus rajab Karlovasse aadressile
Aleksandri 41/43 säästva renoveerimise ja restaureerimise koolitus- ning infokeskuse ehk
Aleksandri Maja.


Säästev renoveerimine on ajaloolist ehituspärandit väärtustav hoonete korrastamine milles kasutatakse
võimalikult palju traditsioonilisi
materjale ning ehitusviise. Rajatav keskus jagab ehitus- ning
restaureerimisalast teavet nii huvilistele
kui professionaalidele, koondab kultuuriväärtuste kaitsega
tegelevaid organisatsioone ning propageerib
Tartu ajaloolisi puumajade piirkondi.

2014. aasta sügisel taastatakse Aleksandri 41 ühe nurga palkseina. Töödesse kaasatakse talgute ja koolituste raames nii kohalikku kogukonda, kutsekoolide restuarueerimisala õpilasi kui Tartu Ehitiste Restaureerimise Seltsi tudengeid. 

2014. aasta suve lõpus esitasime oma ettepaneku (69 282 eurot) Tartu linna kaasavasse eelarvesse, et teha korda Aleksandri 41 hoone vundament ja seinad ehk kõige olulisemad konstruktsioonid.

Sealt edasi on võimalik hoone renoveerimisega hakkama saada juba sponsorluse ja väiksemate projektitoetuste abil. Infokeskuse hoone valmib loodetavasti 2016.  aastal.

Kõik abipakkumised nii tööjõu kui materjalide osas on väga teretulnud
aadressil tartu@srik.ee või telefonil 53 315 313.

Loe lähemalt Aleksandri maja kohta teemablokist "Muu tegevus" - "Mis teoksil".

Vaata ka mõneminutilist videot, mis sai tehtud 2013. aasta Tartu linna kaasava eelarve ideede tutvustusüritusel.

Säästva renoveerimise noorem põlvkond kutsub üles oma lemmikuid valima ka selle aasta kaasava

eelarve ideede hulgast - vaata videoüleskutset! Vaata ka seda, kuidas töö maja juures käib.



Tartu SRIK alustab sügisel praktilist koolitussarja
2015. aasta sügisel avab Tartu säästva renoveerimise infokeskus restaureerimiskeskuse, kus on kõigil soovijatel võimalik meistri käe all korrastada aknaid, uksi ja muid hoonete juurde kuuluvaid puitdetaile. Lisaks nn avatud töökoja teenusele toimuvad restaureerimiskeskuses ka koolitused.

Lisaks puutööpinkidele on võimalik kasutada ka paari puutöömasinat ja väiksemaid (elektri)tööriistu.
Restaureerimiskeskus tuleb Tartu Aparaaditehase keldrisse (Kastani 42).


Loe restaureerimiskeskuse lahtiolekuaegadest ja koolituste ajakavast lähemalt keskuse kodulehelt www.restaureerimiskeskus.ee
Koolitustest osavõtt ja töökoja kasutamine on tasuline.

Restaureerimiskeskuse loomisele aitab kaasa Kodanikuühiskonna Sihtkapitali ja Tartu linnavalitsuse toetus ning sügishooaja koolitusi toetab kultuuriministeerium.


Restaureerimiskeskuse loomine Tartusse
SRIK Tartu Ühendus sai Kodanikuühiskonna Sihtkapitalilt vabaühenduste
sotsiaalse ettevõtluse äriplaanide koostamise taotlusvoorust projektile
"Restaureerimiskeskuse loomine" toetust 2987.50 eurot. 
Toetatud projekti kirjeldust vt siit: http://www.kysk.ee/toetatud-projektid

Projekt kestis jaanuar - aprill 2014.

Projekti eesmärk oli koostada äriplaan, et kaaluda restaureerimiskeskuse loomise vajadusi ja võimalusi ning jõuda jätkusuutliku ja isemajandava ärimudelini. Keskuse eesmärk oleks läbi pakutavate teenuste parandada elukeskkonda ja toetada ehitusliku kultuuripärandi säilimist.

Projekti tegevused ja tulemused:

Veebruaris ja märtsis toimus uuring potentsiaalsete restaureerimiskeskuse klientide seas Tartu piirkonnas.
Eesmärk oli selgitada välja sihtgrupi ootused restaureerimiskeskusesse planeeritavate teenuse suhtes.
Elektroonilisele ankeetküsimustikule vastas 250 inimest, tulemustest valmis kokkuvõte.

Veebruaris ja märtsis saadeti e-kirja teel ankeetküsimustik ka sarnastele organisatsioonidele välismaal,
et uurida nende praktikaid ja võimalikke koostöösoove.
Küsimustikule vastas 2 organisatsiooni, tulemustest valmis kokkuvõte.

Märtsis toimus kaasamisseminar sihtgruppide esindajatele, et arutada keskuse rajamise plaani äriplaani
kavandi põhjal. Seminaril osales 11 inimest.

Märtsi ja aprilli jooksul konsulteeriti puitdetailide restauraatori, turunduseksperdi ja finantseksperdiga.
Kohtumiste käigus saadi tagasisidet äriplaani kitsaskohtadele ja analüüsiti erinevaid valikuvõimalusi.


Aprillis toimusid ka kohtumised ja arutelud potentsiaalsete suurpartneritega (Tartu Linnavalitsus, Eesti
Töötukassa, Muinsuskaitseamet, TTÜ Tartu Kolledž).

Aprilli lõpuks valmis sotsiaalse ettevõtluse äriplaan restaureerimiskeskuse rajamiseks Tartu linna.

Restaureerimiskeskuse elluviimine:

2014. aasta lõpus sai SRIK Tartu Ühendus Kodanikuühiskonna Sihtkapitalilt sotsiaalse ettevõtluse
elluviimise taotlusvoorust projektile "Restaureerimiskeskus" toetust 25000 eurot.

Projekt kestab 2014 detsember - 2015 detsember.

Projekti eesmärk on luua Tartusse restaureerimise praktiseerimise keskus, kus pakutakse koolitusi,
meistriga töökoda ja restaureerimisteenust.

Keskuse tegevuse tulemusena paranevad vanade majade elanike elamistingimused, suureneb
ehitusmaterjalide taaskasutus ning pikeneb ehitusliku kultuuripärandi iga.

Suvi ja sügis on kulunud restaureerimiskeskuse ruumide ettevalmistamiseks, seadmete hankimiseks ning projekti omafinantseeringu ja täiendavate finantsvahendite leidmiseks.

Keskus on plaanis avada 2015. aasta oktoobris. Loe lähemalt www.restaureerimiskeskus.ee

Kodulehe koostamist toetas Balti-Ameerika Partnerlusprogramm.