16.12.2007

Mittetulundusühingu Säästva Renoveerimise Infokeskuse Tartu Ühendus põhikirja teine redaktsioon 

I Üldsätted

1.1  Säästva Renoveerimise Infokeskuse Tartu Ühendus on mittetulundusühing, mis tegutseb Eesti Vabariigi seaduste alusel.

1.2  Ühingu ametlik nimi on “Säästva Renoveerimise Infokeskuse Tartu Ühendus”, edaspidi lühendina “SRIK Tartu Ühendus”.

1.3  SRIK Tartu Ühenduse asukohaks on Eesti Vabariik, Tartu linn.

1.4  SRIK Tartu Ühenduse missioon on aidata kaasa arhitektuuri-, kultuuri- ning miljööväärtuslike hoonete ning piirkondade kaitsele, säilitamisele ja säästvale renoveerimisele Tartu ja Lõuna-Eesti regioonis.

1.5  SRIK Tartu Ühenduse eesmärgid on:

a)      aidata kaasa Tartu ja Lõuna-Eesti ajaloolise väärtusega hoonestuse säilimisele;

b)      säästva renoveerimise alase teabe levitamine;

c)      traditsiooniliste ehitusvõtete ja -materjalide tutvustamine ja levitamine.

1.6  Oma eesmärkide saavutamiseks:

a)      kogub ja vahendab teavet säästva renoveerimisega seotud teemadel;

b)      korraldab teoreetilisi ja praktilisi koolitusi, õppelaagreid, infopäevi, konsultatsioone;

c)      koostab ja levitab näidiseid, infomaterjale ja trükiseid;

d)     vahendab renoveerimiseks vajalikke materjale ja tööriistu;

e)      korraldab konkursse ja annab välja stipendiume;

f)       suhtleb avalikkuse ja sihtrühmadega;

g)      algatab ja osaleb oma eesmärkidega saavutamisega seotud koostööprojektides;

h)      toetab keskkonnasäästlikku mõtteviisi ja osaleb keskkonnakaitselistes projektides;

i)        mõjutab ja vajadusel sekkub Tartu ja Lõuna-Eesti miljööväärtuslike piirkondade arengusse ja planeerimisse osaledes planeerimisprojektide arutelus ja teavitades avalikkust.

1.7 SRIK Tartu Ühendus teeb koostööd kõikide eeltoodud eesmärke toetavate üksikisikute, organisatsioonide, seltside ja muude juriidiliste isikute ning demokraatlike liikumistega Eestis ja välismaal.

1.8  SRIK Tartu Ühenduse majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

1.9  MTÜ SRIK Tartu Ühendus on asutatud tähtajatult.

 

II SRIK Tartu Ühenduse liikmeks vastuvõtmise ning väljaastumise ja väljaarvamise tingimused ja kord

2.1 SRIK Tartu Ühenduse liikmeteks võivad olla kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kes toetavad ühingu eesmärke ja soovivad anda oma panuse nende saavutamiseks.

2.2 SRIK Tartu Ühenduse liikmeks vastuvõtu otsustab SRIK Tartu Ühenduse juhatus liikmekandidaadi kirjaliku avalduse alusel ühe kuu jooksul avalduse esitamise päevast arvates. Liikmeks saaja tasub SRIK Tartu Ühenduse üldkoosoleku poolt kinnitatud sisseastumismaksu.

2.3 Igal liikmel on kirjaliku avalduse alusel õigus ühingust välja astuda, teatades sellest juhatusele ette vähemalt üks kuu.

2.4 SRIK Tartu Ühenduse liikme võib juhatuse otsusega liikmeskonnast välja arvata, kui ta:

a)      ei täida ühingu põhikirja nõudeid ja/või üldkoosoleku otsuseid;

b)      tegutseb ühingu eesmärkide vastaselt;

c)      ei ole majandusaasta lõpuks tasunud liikmemaksu.

2.5 SRIK Tartu Ühenduse liikme väljaarvamise otsustab SRIK Tartu Ühenduse juhatus oma koosolekul, teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt kaks nädalat enne koosoleku toimumist ja väljaarvataval liikmel on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel juhatuses. Liikme väljaarvamise otsus on langetatud kui selle poolt on 2/3 juhatuse liikmetest.

2.6 SRIK Tartu Ühenduse juhatuse poolt välja arvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse otsustamist väljaarvamisele järgneval SRIK Tartu Ühenduse üldkoosolekul.

 

III Liikmete õigused ja kohustused

3.1 SRIK Tartu Ühenduse liikmetel on õigus:

a)      osaleda ühingu põhikirjalises tegevuses;

b)      osaleda hääleõigusega SRIK Tartu Ühenduse üldkoosolekul ja olla valitud SRIK  Tartu Ühenduse juhatuse, revisjonikomisjoni ja muude organite liikmeks;

c)      tõstatada küsimusi üldkoosolekul arutamiseks;

d)     saada juht- ja kontrollorganitelt SRIK Tartu Ühenduse tegevuse kohta informatsiooni.

3.2 SRIK Tartu Ühenduse liige on kohustatud:

a)      järgima SRIK Tartu Ühenduse tegevuses osalemisel põhikirja ja SRIK Tartu Ühenduse organite otsuseid;

b)      tasuma üldkoosoleku poolt määratud suuruses ja tähtajaks SRIK Tartu Ühenduse liikmemaksu;

c)      hoidma ja säästlikult kasutama ühingu valduses, kasutuses ja käsutuses olevat vara;

d)     informeerima teisi ühingu liikmeid olulisematest ühist huvi pakkuvatest küsimustest;

e)      täitma muid kohustusi, mis tulenevad käesolevast põhikirjast või ühingu juhtorganite otsustest.

 

IV Üldkoosolek

4.1 SRIK Tartu Ühenduse kõrgeimaks organiks on SRIK Tartu Ühenduse üldkoosolek, millel igal SRIK Tartu Ühenduse liikmel on üks hääl.

4.2 Üldkoosoleku pädevuses on:

a)      SRIK Tartu Ühenduse põhikirja muutmine;

b)      SRIK Tartu Ühenduse eesmärgi ja tegevuste muutmine;

c)      juhatuse liikmete määramine ja juhatuse töökorra kinnitamine;

d)     revisjonikomisjoni määramine;

e)      juhatuse ja revisjonikomisjoni aruannete kinnitamine;

f)       SRIK Tartu Ühenduse tegevuse lõpetamine;

g)      juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemine või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes SRIK Tartu Ühenduse esindaja määramine;

h)      SRIK Tartu Ühendusele kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise ja asjaõigustega koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud tehinguteks;

i)        muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.

4.3 SRIK Tartu Ühenduse üldkoosoleku kutsub kokku juhatus:

a)      aastaaruande kinnitamiseks;

b)      juhul kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 SRIK Tartu Ühenduse liikmetest;

c)      muudel juhtudel, kui SRIK Tartu Ühenduse huvid seda nõuavad.

4.4 Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole SRIK Tartu Ühenduse liikmetest.

4.5 Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud või esindatud SRIK Tartu Ühenduse liikmetest ja SRIK Tartu Ühenduse põhikiri või seadus ei näe ette suurema häälteenamuse nõuet.

4.6 SRIK Tartu Ühenduse põhikirja muutmiseks ja SRIK Tartu Ühenduse tegevuse lõpetamiseks on vajalik üldkoosoleku 2/3 häälteenamus, SRIK Tartu Ühenduse eesmärgi ja tegevuste muutmiseks on vajalik kõigi SRIK Tartu Ühenduse liikmete nõusolek.

 

V Juhatus

5.1 SRIK Tartu Ühenduse tegevust juhib ja seda esindab juhatus, milles on vähemalt 3 liiget, kuid mitte rohkem, kui 5 liiget.

5.2 Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse 2 aastaks.

5.3 Igal juhatuse liikmel on õigus SRIK Tartu Ühendust esindada, kui üldkoosoleku otsusega ei ole sätestatud teisiti.

5.4 SRIK Tartu Ühenduse nimel teostatavate tehingute, mille suurus ületab 100 000 krooni, sooritamiseks peab juhatus saama eelneva nõusoleku üldkoosolekult.

5.5 Juhatus moodustab SRIK Tartu Ühenduse eesmärkide täitmiseks töörühmi, komisjone, ekspertgruppe jms.

5.6 Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik vähemalt poolte juhatuse liikmete poolthäälteenamus.

 

VI Revisjonikomisjon

6.1 SRIK Tartu Ühenduse revisjonikomisjon valitakse üldkoosolekul üheks aastaks.

6.2 SRIK Tartu Ühenduse revisjonikomisjon kontrollib põhikirjast kinnipidamist ja SRIK Tartu Ühenduse finantstegevust ning annab aru üldkoosolekule.

6.3 Revisjonikomisjon on otsusevõimeline, kui selle töös osaleb üle poole valitud liikmetest. Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega.

 

VII Majanduslik tegevus

7.1 SRIK Tartu Ühenduse majanduslikuks aluseks on laekumised:

a)      sisseastumis- ja liikmemaksudest;

b)      fondidest;

c)      organisatsioonide, asutuste ja üksikisikute annetustest, subsiidiumidest ja sihtotstarbelistest laekumistest;

d)     SRIK Tartu Ühenduse üritustel laekunud tuludest;

e)      publikatsioonide ja atribuutika müügist.

7.2 SRIK Tartu Ühenduse vahendeid kasutatakse:

a)      majandusliku ja organisatoorse tegevuse korraldamiseks;

b)      töötasudeks;

c)      komandeeringuteks;

d)     ekspertide töö tasustamiseks;

e)      muudeks liikumise eesmärkide ja tegevustega seotud kulutusteks.

 

VIII Ühinemine, jagunemine ja likvideerimine:

8.1 SRIK Tartu Ühenduse ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad  seaduses sätestatud korras.

8.2 SRIK Tartu Ühenduse likvideerijaks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.

8.3 SRIK Tartu Ühenduse likvideerimisel antakse SRIK Tartu Ühenduse vara üle mõnele teisele Eestis tegutsevale mittetulundusühingule, mis on kantud tulumaksusoodustusega MTÜ-de ja sihtasutuste nimekirja ning mille eesmärgid on sarnased SRIK Tartu Ühenduse eesmärkidega määratud tegevuse jätkamiseks.